Upravni odbor Košarkarskega društva ZKD Ilirija na seji 5.5.2022 določil višino vadnin za sezono 2022/23. 

VADNINA  

 1. Letna vadnina za vse selekcije ŽKD Ilirija od U14 do vključno U20 znaša za leto 2022/2023 600 EUR. Vadnina za selekcijo U11 znaša 400 EUR.  
 2. Višina vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj mesečno, ampak je pavšalni znesek  razdeljen na 10 mesecev, ki na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov, vsled tega je vadnina skozi  leto, ne glede na intenzivnost, enaka (samo v mesecu juliju in avgustu se vadnina ne plača).  
 3. Višino letne vadnine s sklepom določi UO ŽKD Ilirija.  
 4. Kadar sta v klubu 2 (dva) ali več članov iste družine, se vadnina plačuje za 1 (enega) člana v celoti,  vsak naslednji član iste družine pa plačuje vadnino polovično.  
 5. Igralke so oproščene plačevanja vadnine v primeru poškodbe ali bolezni, ko ne obiskujejo treningov  en mesec ali več. V tem primeru mora igralka posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev plačevanja  vadnine za mesec v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejme UO  ŽKD Ilirija.  
 6. Plačevanja vadnine so za tekoče leto oproščene igralke, ki imajo za to leto s strani Olimpijskega  komiteja Slovenije podeljeno kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali  olimpijskega razreda.  
 7. Vadnino je potrebno poravnati do 15. v mesecu za tekoči mesec z nakazilom na TRR kluba. V  nasprotnem primeru je potrebno v klub sporočiti razloge neplačevanja in se v klubu dogovoriti o  pogojih plačevanja. V primeru zakasnitve plačila, ko se starši ne odzovejo, se jim pošlje opomin. V  primeru dvomesečne zamude plačila vadnine se staršem pošlje opomin pred prepovedjo treniranja in  tekmovanja njihovih otrok. Če v določenem roku (14 dni) vadnina še vedno ni poravnana, se igralki do  izvršitve plačila prepove treniranje in tekmovanje. 
 8. ŽKD Ilirija bo v okviru svojih zmožnosti pomagala igralkam iz socialno šibkejših družin. Za znižanje  vadnine mora prosilec podati pisno prošnjo z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek.  Ta mora vsebovati družinske dohodke prejete v preteklem letu, glede na datum prošnje, v nasprotnem 
 9. primeru se znižanje vadnine odobri samo do prejema nove odločbe, ki bo vsebovala takšne podatke.  Odločitev o zmanjšanju vadnine sprejme UO ŽKD Ilirija.  
 10. V primeru odhoda igralke iz kluba (prestop), se igralki izda izpisnica šele ob poplačilu vseh tekočih in  morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova vadnine. 
 11. V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča UO ŽKD Ilirija.  

ČLANARINA  

 1. Klubska članarina znaša 10 EUR. S pridobitvijo pravice nastopanje v tekmovanjih pod okriljem KZS  je igralka opravičena plačila članarine  
 2. Članarina za druge člane kluba znaša 10 EUR.  
 3. Višino letne članarine s sklepom določi UO ŽKD Ilirija.  

TEKMOVALNE KAZNI  

 1. KZS lahko v skladu s svojim pravilnikom klubu zaradi neprimernega in nešportnega vedenja igralk,  trenerjev, uradnih predstavnikov kluba ali gledalcev na uradnih tekmah KZS izreka denarne kazni.  
 2. ŽKD Ilirija bo vse izrečene kazni kluba zaračunala kršiteljem in sicer:  
  • prvo denarno kazen zaradi tehnične napake trenerja plača klub, vse nadaljnje kazni pa trener  sam.  
  • denarne kazni zaradi tehničnih napak igralk plačajo igralke same, izjemoma plača kazen klub,  če se izkaže, da je bila kazen dosojena nezasluženo.  
  • denarne kazni izrečene gledalcem (članom kluba) bo ŽKD Ilirija zaračunala kršiteljem.  

SPLOŠNE DOLOČBE  

Morebitne nesporazume ali nesoglasja rešuje disciplinska komisija ŽKD Ilirija.  

Pravilnik o plačevanju vadnin in članarin ter tekmovalnih kazni je bil sprejet na seji Upravnega odbora  kluba dne 27.03.2017 in velja od datuma sprejema dalje. Višina vadnine za leto 2022/2023 je bila  določena na seji UO ŽKD Ilirija dne 5.5.2022.  

UO ŽKD Ilirija 

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)